Obywatelska Pomoc Wyborcza

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że stowarzyszenie „Zespół Organizacyjny Komitetu Obywatelskiego z siedzibą w Milanówku przy ul. Grodeckiego 14, 05-822 Milanówek (dalej: „Stowarzyszenie”) przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest stowarzyszenie „Zespół Organizacyjny Komitetu Obywatelskiego” z siedzibą w Milanówku przy ul. Grodeckiego 14, 05-822 Milanówek.
 2. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grodeckiego 14, 05-822 Milanówek lub drogą e-mailową pod adresem: komitet@wolne-wybory.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grodeckiego 14, 05-822 Milanówek lub drogą e-mailową pod adresem: komitet@wolne-wybory.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o Pani/Pana zgodę, a w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę opiekuna prawnego.
 5. Wypełnienie formularza na stronie www.pomoc-wyborcza.pl jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody opisanej w pkt. 3. Opiekun prawny wyraża zgodę na udział podopiecznego w imprezie poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
 6. Zakres zbieranych Pani/Pana danych osobowych przez Administratora obejmuje adres e-mail – o ile zawiera on dane pozwalające na Pana/Pani identyfikację, określenie powiatu (ew. dzielnicy powiatu grodzkiego) jako terenu deklarowanej działalności oraz określenie rodzaju deklarowanej działalności.
 7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organizacjom i ugrupowaniom współpracującym ze Stowarzyszeniem. imprezy i jej sponsorom.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Stowarzyszenie przechowywane do 1 miesiąca po zakończeniu wyborów prezydenckich 2020 r.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  9.1.cofnięcia zgody wskazanej w pkt. 3, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które dokonano przed jej cofnięciem,
  9.2. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  9.3. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  9.4. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 9.5.żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  9.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 9.7.przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  9.8.wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Z praw wskazanych w pkt.9 powyżej można skorzystać poprzez:
  10.1. kontakt e-mailowy pod adresem: komitet@wolne-wybory.pl,
  10.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grodeckiego 14, 05-822 Milanówek.
 11. Prawa wykazane w pkt. 9 przysługują również opiekunom prawnym w odniesieniu do danych osobowych ich podopiecznych.
 12. Stowarzyszenie nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 6 powyżej.

Zapisz się - dołącz do OPW

Apelujemy o zgłaszanie się do nas, wypełnienie ankiety oraz zgłaszanie do wspieranych przez nas inicjatyw obywatelskich.

Wypełnij formularz

Obywatelska Pomoc Wyborcza